Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN - WITTE KRUIS MEDISCHE DIENSTEN B.V.
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden, waarin tevens de gebruiksvoorwaarden van onze Website zijn vermeldt. De Algemene Voorwaarden zijn steeds van toepassing wanneer u gebruik maakt van of een bestelling plaats via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze Algemene Voorwaarden op te slaan of af te drukken zodat u ze op een later moment terug kunt lezen.
 
“Algemene Voorwaarden” deze Algemene Voorwaarden, waarin tevens de gebruiksvoorwaarden voor Website zijn opgenomen;
 
“Dienstverlening” het door Witte Kruis verlenen van een vierentwintig uurs telefoonservicediensten voor derden in het bijzonder voor (para) medische spoedgevallendiensten;
 
“Goederen” de goederen die door Witte Kruis aan de Klant worden verkocht;
 
“Klant” de consument zijnde de natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep op bedrijf, die een Overeenkomst aangaat met Witte Kruis en/of zich geregistreerd heeft op de Website;
 
“Overeenkomst” een overeenkomst tussen Witte Kruis en Klant tot (i) het uitvoeren van Dienstverlening dan wel (ii) het (in het kader van de Dienstverlening) verkopen en leveren van Goederen door Witte Kruis aan de Klant via de Website;
 
“Verzoek” een verzoek van een Klant om Dienstverlening en tot het (doen) leveren van Goederen;
 
“Website” de Website van Witte Kruis te weten www.alarmpenning.nl, en
 
“Witte Kruis” Witte Kruis Medische Diensten BV, gevestigd en kantoorhoudende te (2544 EV) Den Haag aan de Kobaltstraat 26 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 27375157.

 

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen, opdrachten en Overeenkomsten van Witte Kruis, waaronder begrepen overeenkomsten waarbij Witte Kruis rechtstreeks, dan wel door of met bemiddeling van derden, Goederen aan de Klant verkoopt en levert dan wel iedere overeenkomst tot Dienstverlening.
   
 2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
   
 3. Deze Algemene Voorwaarden worden voordat de Overeenkomst wordt gesloten aan de Klant ter beschikking gesteld op een zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden kennis kan worden genomen en dat zij op verzoek van de Klant kosteloos zullen worden toegezonden.
   
 4. Wanneer naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Totstandkoming Overeenkomst
 1. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Witte Kruis zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is aangegeven. Witte Kruis is nimmer verplicht Verzoeken van Klant te aanvaarden en/of uit te voeren.
 2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Witte Kruis en de daarbij gestelde voorwaarden.
 3. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Witte Kruis zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 4. Indien blijkt dat bij de aanvaarding van het aanbod van Witte Kruis door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Witte Kruis het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
Prijs
 1. De door Witte Kruis gehanteerde prijzen en kortingen zijn de prijzen en kortingen die van kracht zijn op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst en zoals vermeld op die dag op de Website, tenzij Witte Kruis en Klant schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De door Witte Kruis op de Website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en administratie- en verzendkosten.
 3. Klant betaalt voor het gebruik van de Website en de alarmservice van Witte Kruis eenmalige inschrijfkosten aan Witte Kruis. Voor elk opvolgend kalenderjaar dat Klant gebruik van de Website en de alarmservice van Witte Kruis maakt, betaalt Klant een (jaarlijkse) vergoeding aan Witte Kruis. Ingeval Klant gebruik maakt van een automatische incasso zal de jaarlijkse vergoeding minder bedragen.
 4. Witte Kruis heeft het recht om de overeengekomen prijzen van de Goederen en de Dienstverlening te verhogen op grond van verhogingen van inkoopprijzen en/of de grondstoffen die voor de productie van de Goederen nodig zijn en/of toeslagen op de heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 5. Indien Klant niet akkoord wenst te gaan met een door Witte Kruis op basis van vorig lid van dit artikel kenbaar gemaakte verhoging van prijzen en/of tarieven en deze verhoging meer dan 10% bedraagt, is Klant gerechtigd binnen acht dagen na bedoelde kennisgeving van Witte Kruis ter zake de prijswijziging de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen dan wel het Verzoek te annuleren tegen de in de kennisgeving genoemde datum.

Levering en dienstverlening

 1. De Goederen worden (af)geleverd op het overeengekomen afleveradres, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Witte Kruis is gerechtigd de bestelling(en) in deelleveringen te leveren.
 2. Alle door Witte Kruis genoemde en/of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld, doch zijn nimmer bindend of fataal. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Witte Kruis niet in verzuim. Bij overschrijding van enige termijn zal Witte Kruis de bestelde Goederen zo spoedig mogelijk alsnog aan Klant leveren.
 3. Witte Kruis heeft ten aanzien van de uitvoering van alle Overeenkomsten een inspanningsverplichting en géén resultaatsverplichting.
 4. Klant staat er voor in dat zijn of haar persoons- en medische gegevens juist en up to date zijn. Klant vrijwaart Witte Kruis voor elke schade die ontstaat door de onjuistheid van de persoons- en medische gegevens.

Herroepingsrecht
De Goederen die de Kant via de Website koopt worden voor de Klant gepersonaliseerd. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Recht van reclame

 1. Klant is verplicht binnen twee werkdagen na aflevering van de Goederen te controleren of de afgeleverde Goederen geen uitwendige gebreken vertonen en overeenstemmen met de omschrijving op de pakbon. Indien Klant niet binnen twee werkdagen melding heeft gemaakt van discrepantie tussen de afgeleverde Goederen en de omschrijving op de pakbon en/of uitwendige gebreken, worden de omschrijving op de pakbon en de afgeleverde Goederen geacht met elkaar overeen te stemmen naar aard en aantal en de afgeleverde Goederen door Klant onvoorwaardelijk te zijn aanvaard.
 2. Indien Klant van mening is dat de Goederen niet de eigenschappen bezit die hij op grond van de Overeenkomst mocht verwachten, dient Klant dit direct nadat hij de eventuele discrepantie heeft vastgesteld of redelijkerwijs had kunnen vaststellen, aan Witte Kruis schriftelijk mede te delen.
 3. Indien Klant (tijdig) melding maakt van een eventuele discrepantie tussen de geleverde Goederen en hetgeen Klant redelijkerwijs op grond van de overeenkomst mocht verwachten, zal Witte Kruis deze melding schriftelijk bevestigen aan Klant. Witte Kruis zal ter zake zo spoedig mogelijk in overleg treden met Klant en het nodige onderzoek verrichten, waarbij Klant Witte Kruis binnen twintig dagen nadat de melding bij Witte Kruis bekend is in de gelegenheid dient te stellen de eventuele discrepantie vast te (laten) stellen.
 4. Reclames geven aan Klant niet het recht zijn betalingsverplichting(en) op te schorten.
 5. Indien Witte Kruis een reclame gegrond bevindt, zal Witte Kruis te harer keuze hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken Goederen betalen of de betrokken Goederen gratis vervangen.

Betaling

 1. Klant dient alle facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen. Witte Kruis is gerechtigd aan Klant per deellevering een factuur te sturen.
 2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Witte Kruis is gewezen op de te late betaling en Witte Kruis aan Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Witte Kruis gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen: 15% over openstaande bedragen tot €2.500,00; 10% over de daaropvolgende €2.500,00,  5% over de daaropvolgende €5000,00, 1% over de daaropvolgende €190.000,00 en 0,5% over het meerdere van de vordering met een maximum van €6.775,00. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen te allen tijde nooit minder dan €40,00. Witte Kruis kan ten voordele van Klant afwijken van de genoemde bedragen en percentages.
 3. Klant is nimmer gerechtigd (pretense) vordering(en) op Witte Kruis te verrekenen met schulden aan Witte Kruis.
 4. Indien Klant het bedrag van de factuur betwist, dient hij zijn bezwaren binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Witte Kruis mee te delen op straffe van verval van het recht van reclame.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Indien op de Website verwijzingen of hyperlinks voorkomen naar sites van derden, dan is Witte Kruis op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze site(s).
 2. Witte Kruis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit en actualiteit van de informatie en/of gegevens en/of persoons- en medische gegevens die op de Website te vinden zijn en/of wordt gepresenteerd. Iedere aansprakelijkheid van Witte Kruis voor directe en indirecte schade van Klant die ontstaat door het ontlenen van informatie en/of door overige gegevens en/of persoons- en medische gegevens die op de Website worden gepresenteerd, is dan ook uitgesloten.
 3. Witte Kruis is tevens niet aansprakelijk jegens Klant in het geval de Website niet beschikbaar is en/of niet (goed) functioneert. Ingeval software en/of informatie van de Website wordt gedownload, is Witte Kruis jegens Klant nimmer aansprakelijkheid ingeval hierdoor schade ontstaat.
 4. Klant vrijwaart Witte Kruis hierbij voor alle schade en aanspraken van derden die op enigerlei wijze verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van de Website door Klant en de Dienstverlening.

Garantie en conformiteit

 1. Witte Kruis staat er voor in dat de Goederen voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Witte Kruis, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst tegenover Witte Kruis kan doen gelden indien Witte Kruis is tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de Overeenkomst.
 3. Indien het afgeleverde Goed niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dient de Klant binnen 2 maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt Witte Kruis daarvan in kennis te stellen. Zie voor de klachtenprocedure in deze Algemene Voorwaarden.
 4. Indien Witte Kruis de klacht zoals vermeld in het vorige lid gegrond acht, worden na overleg met Klant de/het relevante Goed(eren) hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs voor het betreffende Goed.

Overmacht

 1. Indien Witte Kruis door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de toestand van overmacht.
 2. Onder overmacht van Witte Kruis wordt verstaan elke van de wil van Witte Kruis onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens de Klant wordt verhinderd, vertraagd of economisch onmogelijk wordt gemaakt waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Witte Kruis kan worden verlangd. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Witte Kruis. Wanneer een overmacht situatie langer dan 30 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt alsdan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar iets verschuldigd zullen zijn.

Beëindiging

 1. Klant heeft na het verstrijken van een initieel contractjaar het recht de overeenkomst tot Dienstverlening met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand schriftelijk op te zeggen. Opzegging kan alleen tegen het einde van een kalendermaand plaats te vinden.
 2. Witte Kruis kan de uitvoering van haar werkzaamheden zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk beëindigen of opschorten, indien de Klant tekortschiet in haar (betalings)verplichting(en) of al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Klant faillissement wordt aangevraagd of schuldsanering wordt aangevraagd en/of uitgesproken, of Klant overlijdt.

Gebruik van de Website

 1. De inhoud van de Website is door Witte Kruis met de meeste zorg samengesteld en bijgehouden. Klant is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste persoons- en medische gegevens.
 2. Witte Kruis neemt alle maatregelen die in haar vermogen ligt voor de beveiliging en veiligheid van haar systemen en de Website. Witte Kruis garandeert niet dat de Website foutloos of ononderbroken zal werken.
 3. Witte Kruis spant zich zoveel als mogelijk in om de beschikbaarheid van de Website te optimaliseren. Witte Kruis verstrekt de Klant nadrukkelijk geen garanties ter zake de beschikbaarheid, veiligheid en inhoud van de Website.
 4. Witte Kruis is te allen tijde gerechtigd de Website (voor onderhoud) buiten werking te stellen en verstrekt ter zake de beschikbaarheid geen enkele garantie.
 5. Klant dient Witte Kruis onmiddellijk te informeren over iedere storing of fout in het gebruik van de Website.
 6. Witte Kruis heeft ten aanzien van al haar Dienstverlening een inspanningsverplichting en géén resultaatsverplichting.
 7. Na akkoordverklaring van deze Algemene Voorwaarden zal Witte Kruis zo spoedig mogelijk aan Klant een inlognaam en wachtwoord verstrekken waarmee Klant toegang tot de Website verkrijgt. Deze inlognaam en wachtwoord worden door Witte Kruis per post aan Klant toegezonden.
 8. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 9. Klant dient zorgvuldig met de inlognaam en het wachtwoord om te gaan en dit niet aan derden bekend te maken. Bij verlies van het wachtwoord dient de Klant hiervan direct telefonisch melding te maken bij Witte Kruis op telefoonnummer: 0031- (0)70 – 363 16 35.
 10. Het is Klant niet toegestaan om op enigerlei wijze het gebruiksrecht op de Website te verhuren, te verkopen, (sub)licentie te geven, in lease te geven, openbaar te maken, te kopiëren of anderszins beschikbaar te maken aan derden, behoudens voor zover de toepasselijke regelgeving dit uitdrukkelijk toestaat.
 11. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen doch niet beperkt tot merken, logo’s en andere tekens die op de Website worden gebruikt, kunnen zijn ingeschreven/ geregistreerd, waardoor inbreuk kan worden gemaakt op intellectuele eigendomsrechten ingeval de Website ongeoorloofd wordt gebruikt, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het kopiëren, aanpassen, reproduceren, publiceren en distribueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Witte Kruis. Deze toestemming is slechts niet vereist indien deze handelingen Klant strikt voor eigen gebruik en niet-commerciële doeleinden worden verricht.
 12. Het is niet toegestaan de Website te gebruiken op een wijze waardoor andere gebruikers zouden kunnen worden gehinderd en/of anderszins het (goed) functioneren van de Website, de gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur wordt aangetast.
 13. Het is Klant niet toegestaan om op enigerlei wijze de Website of enig onderdeel daarvan te wijzigen, aan te passen of te vertalen of anderszins te veranderen.
 14. Klant draagt zelf zorg voor een internetverbinding die de Website ondersteunt en optimaal laat functioneren.
 15. Klant garandeert en er voor in staat dat de personal computer waarmee hij/zij gebruikt maakt om toegang te verkrijgen tot de Website optimaal beveiligd is tegen mogelijke inbraken van derden tot de informatie op de Website.

Privacy
Door de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden bevestigt Klant dat hij/zij kennis heeft genomen van en akkoord is met het Privacy Statement van Witte Kruis, welk te vinden is op de Website en middels de volgende hyperlink: https://www.alarmpenning.nl/privacystatement. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden geeft u Witte Kruis ondubbelzinnig toestemming om uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en indien nodig te verstrekken aan een hulpverlener zoals bedoeld in artikel 88 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (“Wet BIG”), zowel binnen als buiten de Europese Unie en aan een door Witte Kruis ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Witte Kruis een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

Klachtenprocedure

 1. Indien de Klant een klacht heeft over een Goed en/of over de Dienstverlening dan kan hij bij Witte Kruis schriftelijk een klacht indienen. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen binnen 1 maand nadat Klant de gebreken heeft geconstateerd en/of de klacht is ontstaan volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend.
 2. Bij Witte Kruis ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Witte Kruis binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van wanneer Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet binnen 2 maanden tot een oplossing heeft geleid, dan Kan de Klant zijn/haar klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Witte Kruis sluit het gebruik van Alternative Dispute Resolution zoals bedoeld in richtlijn 2013/11EU expliciet uit. Dit platform is tevens te bereiken via de Website.

Toepasselijk recht en geschilbeslechting
Op de rechtsbetrekkingen tussen Witte Kruis en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op:

Witte Kruis Medische Diensten BV
Kobaltstraat 26
2544 EV Den Haag
Tel: 0031- (0)70 – 363 16 35
E-mail: algemeen@alarmpenning.nl
KvK: 27375157


Den Haag, 28 april 2017   

© Witte Kruis Alarmpenning